Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen jäsenet

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 24.5.2018

Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi: Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry, mukaan lukien Tuuloksen 4H-yhdistys ry 31.8.2018 asti

Osoite: Vanajantie 10 A, 13110 HÄMEENLINNA


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: toiminnanjohtaja Pirjo Seulamo

Osoite: Vanajantie 10 A, 13110 Hämeenlinna

Sähköposti: toimisto.hameenlinna@4h.fi

Puhelin: 050 509 0750


Rekisterin nimi

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistyksen jäsenet sekä Tuuloksen 4H-yhdistyksen jäsenet 31.8.2018 asti.


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Hämeenlinnan Seudun ja Tuuloksen 4H-yhdistysten jäsenten tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä toiminnasta tiedottamiseen.


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

* Jäsenen nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.

* Alaikäisten henkilöiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

* Tietoja jäsenen osallistumisesta yhdistysten toimintaan.

* Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia. Kuvaamiseen kysytään lupa leiri-, kerho- ja kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityjen ryhmät:

* Nuorisojäsenet

* Aikuisjäsenet

* Kannatusjäsenet ja kunniajäsenet


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Jäsenten henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan tai kunnes henkilö pyytää poistamaan tiedot jäsenrekisteristä (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia voidaan hyödyntää toiminnasta tiedottamiseen viiden vuoden ajan (perusteena rekisteröidyn suostumus).


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Tiedot saadaan yhdistysten jäsenrekisteristä (Ankkuri).


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai käytetyt palveluntarjoajat kuuluvat Privacy Shields –yritysten listaan.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta