Löydä Luontosi -hanke

Löydä Luontosi on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-rahoitteinen kehittämishanke  1.2.2020 - 31.12.2021. 

Hankkeessa käytetään luontoyhteys- ja eläinavusteisia toimintamuotoja asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. 

Hankkeessa verkostoidutaan alueen maa- ja eläintilojen sekä TE-palveluidenja sosiaalipalveluiden kanssa. Hankkeen tuloksena alueella on uusi palvelupolku, jossa hyödynnetään moniammatillisuutta sekä luontoa ja eläintenhoitoa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii sosionomi ja eläintenhoitaja 

Lotta Liehunen

puh 050 472 1300 loydaluontosi.hameenlinna@4h.fi

Hankkeen projektityöntekijänä toimii kasvatus-ja ohjausalan  ammattilainen

Anu-Eerika Vorobjev

puh. 050 307 4440 toimisto.loydaluontosi@4h.fi

Hanketiivistelmä

Tarve

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret, erityisesti alle 20-vuotiaat nuoret, joita on vuosittain alueella n. 60 henkilöä. Tutkinnon puuttuminen ja pitkittynyt työelämästä sivussa olo lisää syrjäytymisen riskiä. Jatkuva epävarmuus itsestä ja elämänhallinnasta vie kyvyn nähdä, että tulevaisuudessa asiat voivat korjaantua. Hanke tarjoaa näille kohderyhmille vaihtoehtoisen toimintamallin parantaa omaa työ- ja toimintakykyä.

Tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien, työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä luonto- ja eläinyhteyksien avulla. Tavoitteellisen työskentelyn avulla pyritään saamaan osallistujan oma elämä näkyväksi ja autetaan tunnistamaan omat vahvuudet. Hankkeen määrällinen tavoite on 60 henkilöä. Hankkeen toimien avulla pyritään lisäämään osallistujien osallisuuden kokemusta. Osallisuuden kokemus vaikuttaa siihen, millaisen osan mahdollisesta toimintakyvystään ihminen pystyy ottamaan käyttöönsä. Löydä luontosi -hankkeessa kehitetään Hämeenlinnan seutukunnalle moniammatillista luontoyhteys- ja eläinavusteista palvelukonseptia, jossa huomioidaan matalan kynnyksen toimintamalli sekä saavutettavuus näkökulma. Hankkeessa verkostoidutaan moniulotteisesti mm. maa- ja eläintilojen kanssa sekä kehitetään asiakaslähtöiset toimintamuodot yhdessä TEpalveluiden ja sosiaalipalveluiden kanssa.

Toimenpiteet

Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Luonnon lisäksi eläimet edistävät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonnossa ja eläinten kanssa toimiminen vahvistaa arjen hallintaa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa merkityksellisyyden kokemuksia. Luontoyhteysmenetelmiä ja seudun rikasta luontoympäristöä sekä eläinavusteisuutta hyödynnetään hankkeen ryhmä- ja yksilövalmennuksessa. Verkostoitumalla moniammatillisesti luodaan yhteydet toimintapaikkoihin, joissa käytännön eläinavusteista toimintaa voidaan toteuttaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat hämeenlinnalaiset ja hattulalaiset työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, erityisesti alle 20-vuotiaat kaikkien palvelujen ulkopuolella olevat, opiskelunsa keskeyttäneet. Hämeenlinnan seudulla on tarve saada uusia palveluja tämän kohderyhmän tavoittamiseksi ja motivoimiseksi. Hanke kokeilee uutena luontoyhteys- ja eläinavusteisten toimintamuotojen käyttöä syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamisessa. Hankkeessa verkostoidutaan alueen maa- ja eläintilojen sekä TE-palveluiden ja sosiaalipalveluiden kanssa. Hankkeen tuloksena alueella on uusi palvelupolku, jossa hyödynnetään moniammatillisuutta sekä luontoa ja eläintenhoitoa.