Löydä Luontosi -hanke 1.2.2020-31.12.2021

Löydä Luontosi on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-rahoitteinen kehittämishanke  1.2.2020 - 31.12.2021. 

Hankkeessa käytetään luontoyhteys- ja eläinavusteisia toimintamuotoja asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. 

Hankekoodi: S21865

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Löydä Luontosi-hankkeessa haettiin uusia ratkaisuja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeeseen osallistuvien, työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä pyrittiin lisäämään luonto- ja eläinyhteyksien avulla.

Hanke tuki pääosin alle 29-vuotiaiden työttömien ja koulupudokkaiden kiinnittymistä yhteiskuntaan ja sen palveluihin. Hankkeeseen osallistujat tulivat Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueelta. Koronapandemian vaikutuksesta asiakasmäärä jäi tavoiteltua pienemmäksi, 28 henkilöä. Hankkeeseen ohjautui nuoria pääsääntöisesti sosiaalityöntekijöiden kautta.

Yksilöllisissä pienryhmissä etsittiin omia voimavaroja, unelmia, rajoja ja mentiin kohti mielekkäämpää arkea eläin- ja luontoavusteisuuden avulla sekä merkityksellisen tekemisen kautta. Toimintapäivien arki koostui eläinten tai kasvimaan hoitotehtävistä, ruoanlaitosta, retkistä tai erilaisten luontoaktiviteettien kokeilemisesta. Toimintaryhmät kokoontuivat 1-2 kertaa viikossa neljän tunnin ajan. Asiakkaiden osallistumisjaksojen pituus vaihteli kolmen kuukauden ja yhden vuoden välillä.

Toiminta tuki asiakkaiden arkea tuomalla siihen säännöllistä päivä- ja viikkorytmiä sekä mielekästä sisältöä. Osallistuminen madalsi kotoa lähtemisen kynnystä. Osallistujat kokivat olevansa merkityksellinen osa yhteisöä. Lisäksi asiakkaat kokivat tulleensa nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Pienet ryhmäkoot tukivat asiakkaiden vuorovaikutustaitoja, sosiaalisten tilanteiden hallintaa, uusiin ihmisiin tutustumista, erilaisuuden hyväksymistä, yhdenvertaisuutta sekä itseluottamuksen kasvua. Toimintaryhmien koko oli koronapandemian vuoksi keskimäärin 4 nuorta.

Asiakkaiden palautteista ja hankkeen tuloksista voidaan todeta, että Löydä Luontosi-hankkeen eläin- ja luontoavusteisten menetelmiin painottunut toiminta kykeni luomaan positiivista vaikutusta osallistujien hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Asiakkaat onnistuivat eläinten kanssa tapahtuvan työskentelyn kautta sekä haastamaan omia rajojaan että löytämään omia voimavarojaan. Hankkeella oli käytössä oma kodikas toimitila ja päivittäiset eläinkontaktit oli vakiinnutettu toiminnan arkeen. Erilaiset eläimet, kuten koirat, hevoset ja alpakat, olivat asiakkaille jokapäiväinen tärkeä mahdollisuus jakaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan luotettavassa vuorovaikutuksessa eläimen kanssa, jos sosiaaliset tilanteet kävivät liian ahdistaviksi.

Hanke on lisännyt asiakkaiden sosiaalista osallisuutta ja ehkäissyt syrjäytymiskehitystä. Toiminta on tarjonnut monipuolisesti mahdollisuuksia asiakkaille toimia itsenäisesti, kokeilla uusia asioita ja haastaa omia rajojaan. Asiakkaiden osallisuutta on tuettu  eläinten kanssa tehtävien hoitotoimien, erilaisten retkien, toiminnan yhteisen suunnittelemisen ja tekemisen avulla. Osallistujat ideoivat, toteuttivat ja arvioivat hankkeen toimintaa ja yhteisiä projekteja. Osallisuuden tukeminen ja mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen turvallisessa ympäristössä on tuottanut asiakkaille onnistumisen kokemuksia ja vahvistanut minäpystyvyyden kokemusta.

Hankkeessa kehitetty luonto- ja eläinavusteinen toiminta jatkuu 4H-yhdistyksen työpajatoiminnassa, jossa se sisältyy yhdistyksen työpajatoiminnan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden palveluvalikkoon vuoden 2022 alusta.

Hankkeen aikana rakentuneen luontoyhteystoimijoiden monialaisen yhteistyöverkoston toiminta jatkuu yhteisen tekemisen muodossa asiakasyhteistyössä. Alueen luonto- ja eläintoimijoiden palveluita kartoitettiin tutustumalla niihin yhdessä asiakkaiden kanssa. Havaittiin, että Kanta-Hämeen alueella on vahvaa luontoja eläinavusteista osaamista, jota voidaan hyödyntää enemmän hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Kanta-Hämeessä on vähän tarjolla täysin maksuttomia eläinavusteisia palveluja. Alue kuitenkin sisältää runsaasti luonto- ja retkeilykohteita, jotka ovat helposti saavutettavissa ja monipuolisesti hyödynnettävissä terveyden edistämiseen. Verkoston yhteystiedot www. hameenlinna.4h.fi/hankkeet/loyda-luontosi-hanke/

Hankkeen päätösnäyttely pidettiin Hämeenlinnan pääkirjastolla joulukuussa 2021. Näyttely koottiin yhdessä nuorten kanssa.

Hankkeeseen osallistuneet nuoret antoivat toiminnasta mm. seuraavaa palautetta:

Ryhmässä olen löytänyt itsestäni uusia puolia eläinten avulla sekä näen täällä heti kädenjälkeni tulokset

” Alpakoiden seurassa voi kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyväksyntää. Olet konkreettisesti osa jotakin missä voit vaikuttaa ja kehittyä ihmisenä.”

”ryhmässä kokeillaan yhdessä uusia asioita, jotka saattavat pelottaa niin ohjaajia kuin asiakkaitakin. Yhdessä ollaan kuitenkin selvitty asioista. Olen pystynyt myös omassa arjessani kokeilemaan tämän vuoksi uusia juttuja”

”olen halunnut liikkua aiemminkin luonnossa, mutta en ole yksin halunnut mennä. Nyt on ollut kiva, kun yhdessä liikutaan”

”ryhmään oli helpompi tulla, koska tiesi siellä olevan eläimiä. Myös arki ryhmässä tuntui mukavammalta ”

 Hankkeen projektipäällikkönä toimi sosionomi ja eläintenhoitaja Lotta Liehunen.