4H-järjestö

4H-järjestö toimii paikallisten 4H-yhdistysten kattojärjestönä. Suomessa on yli 200 paikallisyhdistystä ja 4H toimii lähes joka kunnassa. 4H on yksi Suomen suurimmista nuorisojärjestöistä.

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

Haluamme, että he pystyvät näkemään laajasti muutoksiin sisältyviä mahdollisuuksia ja osaavat hyödyntää niitä oman työuransa ja elämänsä rakentamisessa joustavalla tavalla. Tutustu 4H-strategiaan.

Kasvatustavoite

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Kestävä elämäntapa tarkoittaa 4H-järjestössä ruokakasvatusta, kädentaitoja, nuorten kestävän metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.

Arvot

Työmme perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvomme (Hands, Head, Heart ja Health), jotka on käännetty suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Pidämme arvoja esillä kaikessa toiminnassamme.

Tekemällä oppii parhaiten

Toimintamenetelmämme Tekemällä oppiminen ”Learning by doing” perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn teoriaan. Tärkeitä asioita lapsen ja nuoren oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia.

Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli

Kasvatamme lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen, kestävään elämäntapaan sekä tekemään, kokemaan ja ottamaan vastuuta kehittämällä heidän yrittäjyysvalmiuksiaan. Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen 4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä ”Kolme askelta työelämään”.